Wachter 78: Zo Vader….Zo Zoon

Play Video

Zo Vader, zo Zoon! Joh 1:18 – Jezus heeft ons de Vader laten zien. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
John 5:18-27 - Jezus' getuigenis van Zichzelf
Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.
Johannes 5:19-23 – Jezus imiteert de Vader Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.
Johannes 5:24-27 – Jezus brengt het leven van de Vader Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij (de Vader) heeft Hem (de Zoon) macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.
2
Johannes 5:28-29 – Gods rechtvaardige oordeel
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem
zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten
leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
Johannes 5:30-32 – Jezus spreekt zoals de Vader
Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig,
want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Indien Ik getuig van
Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het
getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar is.
Johannes 5:36-40 – Jezus werkt zoals de Vader
De werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, getuigen van Mij, dat de
Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis
gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij
niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de Schriften,
want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,
en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
Johannes 5:41-47 – Wij moeten Jezus op Zijn woord geloven
Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben
gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn
eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander
behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen
bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij
Mozes geloofd had, zou gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien
gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?
Johannes 14:8-14 – Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!
Filippus zei tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei: Ben Ik zolang
bij u en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan:
Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De
woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn
werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de
werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij
ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn
naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets
vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
Lukas 3:7-9 – Wie is jouw Vader?
Hij sprak tot de scharen, die uitliepen om zich te laten dopen: Adderengebroed (kinderen
van de slang), wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan
vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben
Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen
te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen
goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
3
Johannes 6:32-39
Jezus zei: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het
ware brood uit de hemel; want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan
de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. Jezus zei
tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in
Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt
gij Mij gezien. Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik
geenszins uitwerpen.
Johannes 8:43-47– Zijn schapen horen naar Zijn stem!
Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de
duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar
van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer
hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der
leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg - Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van
zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de
woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.
Johannes 8:48-59 – Jezus voor gek verklaard
Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Jezus zei: Ik ben niet
bezeten, maar Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er,
die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard
heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden: Nu weten wij,
dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand
mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer
dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt
Gij Uzelf? Jezus zei: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij
eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. Indien Ik zei:
Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord
bewaar Ik. Uw vader Abraham heeft zich verheugd op mijn dag te zien. U bent nog geen 50
en hebt Abraham gezien? Jezus zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.
Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de
tempel.
Johannes 16:2-4 – deze strijd is vooral met geestelijke leiders
Men zal u uit de synagoge (kerk) bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal
menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader,
noch Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt,
gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.
Hoe ga jij op je Vader lijken?
Je hebt zijn DNA nodig, door de wedergeboorte, allen die Hem aangenomen hebben.
2 Peter 1:3-11 - Voorrecht en taak der gelovigen -lijken op de Vader
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel
zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in
de wereld heerst.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!