ANBI

Stichting de Heilbode is in 1985 opgericht door Jaap Dieleman. Gedreven door de overtuiging dat de hele wereld het goede nieuws van het evangelie moet horen, hebben medewerkers van de stichting sinds haar oprichting zendingsreizen gemaakt naar meer dan 50 landen wereldwijd. Daarbij hebben zij zich vooral gericht op het verkondigen van het evangelie in gebieden waar dit niet of nog nauwelijks is gedaan.

ANBI

Deze zendingsijver is gebaseerd op de bijbelse opdracht om het evangelie te verkondigen aan de ganse schepping. De doelstelling van de Heilbode is daarom als volgt verwoord en als zodanig opgenomen in de statuten: “De stichting heeft ten doel: het verkondigen van de volle boodschap van het heil, dat wil zeggen: Het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld, doch met de prioriteit voor die plaatsen, waar het evangelie nog niet of zelden is gepredikt”. Dit wil de stichting doen met betrouwbare partners op structurele basis. De Heilbode heeft sinds haar oprichting vruchtbaar samengewerkt met kerken, voorgangers en andere christelijke organisaties in de lokale landen om een zo hoog mogelijk rendement te waarborgen en erover te waken daar haar arbeid geconsolideerd werd door de nazorg in handen te geven van deze bevriende lokale christelijke organisaties. Deze lokale leiders en organisaties heeft de Heilbode ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en materiaal.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De Heilbode stelt zich tot en met 2017 tot doel: – Het aanvullen en vervolmaken van het huishoudelijk reglement ter aanvulling op de statuten. – Het professionaliseren van de organisatie van de Heilbode zodat een stabiele basis wordt gelegd voor de te ondernemen activiteiten (waaronder eveneens een hernieuwde huisstijl, website, etc.). – Het verder uitwerken, concretiseren en professionaliseren van de hulp samen met de bijdrage-ontvanger, waaronder: – Het verder uitwerken, concretiseren en professionaliseren van onderwijsmateriaal – Het trainen van geestelijke leiders in voornamelijk Derde Wereldlanden. – Het inspireren van eenheid en samenwerking van kerken om vruchtbaar te kunnen zijn. – Het houden van toerustingsconferenties voor geestelijke leiders, werkers en voorgangers. – Het schrijven van boeken en ander onderwijsmateriaal over leiderschap voor de betrokken leiders. – Het houden van evangelisatie-campagnes, al dan niet in samenwerking met lokale gelovigen etc. – Ondersteunen van (lokale) initiatieven en kerkgenootschappen op het gebied van evangelisatie. Alle werkzaamheden en activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de statutaire doelstelling. Indien het vanuit fiscaal, financieel en/of organisatorisch oogpunt efficiënter dan wel anderszins beter is dat bepaalde activiteiten ondergebracht worden in aparte entiteiten/rechtsvormen, wordt de mogelijkheid hiertoe open gelaten. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen de Heilbode en andere organisaties in een nieuw op te richten stichting.

Actueel verslag van activiteiten

Met vaste regelmaat brengt Stichting de Heilbode verslag uit van haar zendingsactiviteiten d.m.v. nieuwsbrieven die digitaal worden verspreid. Iedere belangstellende kan zich inschrijven voor deze nieuwsbrief. In ons nieuwsarchief vindt u verslagen van de afgelopen jaren tot op heden. De laatste nieuwsbrief vindt u hier.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun taak als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een vergoeding van de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!