Wachter 96: Er is Leven na de dood!

Play Video

Er is LEVEN na de dood
Hebreeën 2:14-15 - de macht over de dood is overwonnen!
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke
wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over
de dood HAD, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende
hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
Filippenzen 1:21-25 - Sterven is winst!
Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf
leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik
niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met
Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven
is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en
voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof
verblijden.
Romeinen 8:11 - Genezing en opstanding
En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont,
dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Dit is zowel een belofte van genezing als ook van eeuwig leven.
2
Psalm 116:15 - De dood is KOSTBAAR voor Gods geliefde kinderen
Kostbaar is in de ogen des HEREN de dood van zijn gunstgenoten.
1 Tim. 1:8-10 - de dood is krachteloos.
Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene,
maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die
ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus
gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning
van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en
onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.
Johannes 11:23-27
Jezus zei tot haar: Uw broeder zal opstaan. Marta zei: Ik weet, dat hij zal opstaan
bij de opstanding ten jongsten dage. Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het
leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft
en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?" Zij zei tot
Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de
wereld komen zou.
Matteüs 10:26-28
Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en
verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het
licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En weest
niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen
doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan
verderven in de hel.
1 Korintiërs 15:51-57 -opwekking en opname!
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen
zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
en wij zullen veranderd (getransformeerd) worden. Want dit vergankelijke moet
onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid
worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar
is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde
en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning
geeft door onze Here Jezus Christus.
3
VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar onze de site:
https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je daar. Ook al je een huiskring/huiskerk
hebt kun je je melden zodat zoekende gelovigen uit je omgeving je kunnen vinden. Want er is een
grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer vinden in hun kerk. De goede niet te na
gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende
zielen een kring vinden waarbij zij zich van harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the
saints” te ervaren.
CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en te
bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie gestart
om in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de
uitnodiging om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat nog veel
meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders bestellen om
zelf te verspreiden. Kijk hier voor meer informatie: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...
OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site
www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze
webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/
Zie hier ook mijn nieuwste boeken – Klik hier of op de boeken om ze te bestellen

STEUN ONS WERK!
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van
giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor u

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!