Wachter 87: Hoe zie jij jouw toekomst?

Play Video

Hoe zie jij jouw toekomst?
Met een oorlogsdreiging in de Oekraïne, het Midden-Oosten, de val van
Amerika, wereldwijde economische recessie, torenhoge prijzen, pandemie,
voedseltekorten, natuurrampen: zoals aardbevingen, overstromingen,
vulkaanuitbarstingen, droogte, etc. Wat zal ons de toekomst brengen? Van
wie is je verwachting?
Jeremia 29:11-13
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des
HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle
toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij
bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer
gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Spreuken 23:17-18
Uw hart zij niet afgunstig (na-ijverig) op de zondaren, maar doe je best om
(beijvere zich) voortdurend de HERE te vrezen; waarlijk, dan is er
toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Spreuken 24:13-14
Eet honig, mijn zoon, want dat is goed, honigzeem is zoet voor uw
gehemelte; erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden
hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
2
1 Timotheüs 6:17-18
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet
hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere
rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te
doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor
zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware
leven te grijpen.
Lukas 12:16-21
En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zei: Het land van een rijk man had
veel opgebracht. n hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat moet ik doen, want
ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zei: Dit zal ik doen:
ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren
en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt
vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink
en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht
wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal
het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en
niet rijk is in God.
Jacobus 5:1-6 - Het gevaar van de rijkdom
Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die
u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot
aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen
u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan
opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u is
ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt,
en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is
doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. Gij hebt op aarde weelderig
geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.
Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer
tegen u.
Mattheus 6:19-21 - De ware schat
Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar
maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in
de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen
dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw
hart zijn.
Mattheus 25:45-46
Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij
dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij
niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwige leven.
3
Daniel 12:2
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
Lukas 16:19-31 – Rijke man en arme Lazarus
En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke
dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol
zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen
met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn
zweren likken.
Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in
Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in
het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van
verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb
medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in
water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.
Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven
hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost
en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke
kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden
kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.
Doch hij zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn
vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig
waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.
Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij
luisteren. Doch hij zei: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de
doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem: Indien zij
naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit
de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.
Johannes 11:23-27 – Opstanding van Lazarus
Jezus zei tot haar (Martha): Uw broeder zal opstaan. Marta zei: Ik weet,
dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. Jezus zei: Ik ben
de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in
eeuwigheid niet sterven;
Gelooft jij dat? Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de
Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.
A-B-C van het evangelie
A. Erken dat je een zondaar bent en een Verlosser nodig hebt
B. Geloof dat Jezus voor je stierf en is opgestaan
C. Roep de naam van Jezus aan en beleid Hem als Heer
4
Verbinding met medegelovigen
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar
onze de site: https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je
daar. Ook al je een huiskring/huiskerk hebt kun je je melden zodat
zoekende gelovigen uit je omgeving je kunnen vinden. Want er is een
grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer vinden in hun
kerk. De goede niet te na gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden
vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende zielen een kring vinden
waarbij zij zich van harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the
saints” te ervaren.
Corona-folder -paspoort voor de hemel
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te
waarschuwen en te bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop,
zijn we opnieuw een landelijke actie gestart om in elke brievenbus een
indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de uitnodiging
om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien
dat nog veel meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U
kunt nu zelf ook folders bestellen om zelf te verspreiden. Kijk hier voor
meer informatie: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...
Opbouwende boeken en filmpjes
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga
dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken
bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse
opbouwende boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/
Steun ons werk!
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij
geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met
een donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor uw ondersteuning.
https://shop-heilbode.nl/doneren/

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!