Wachter 71: De Geest van Izebel

Play Video

Izebel is de duivelin van de Bijbel, een verleidster die lokt door sensualiteit en seksualiteit.
Zij presenteert zichzelf als een koningin die aan niemand verantwoording schuldig is.
Haar verleidingskunsten zijn overvloedig aanwezig in onze samenleving.
De Izebel-geest haat God, vreest mensen en voert oorlog tegen hen.
Wat zegt Gods Woord over Izebel?
1 Koningen 16:31 - Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de
zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der
Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen.
1 Koningen 18:4, 13
Toen Izebel de profeten des HEREN uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en
hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd.
1 Koningen 18:19
Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van
de Baäl en de 400 profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten.
1 Koningen 19:1-2
Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het
zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen,
ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een
hunner.
1 Koningen 21:5, 7
Daarop kwam Izebel bij hem en zei: Waarom zijt gij zo gemelijk gestemd, dat gij niets eten
wilt? Daarop zei Izebel: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël! Sta op en eet,
laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven.
2
1 Koningen 21: 8-11
Toen schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de
brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden. In die brieven had
zij aldus geschreven: Roept een vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. Zet
voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten
getuigen: gij hebt God en de koning vaarwelgezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt
hem, zodat hij sterft. Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen, die in
zijn stad woonden, zoals Izebel hun had opgedragen, zoals geschreven stond in de brieven
die zij hun gezonden had. (en deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot ten overstaan
van het volk aldus: Nabot heeft God en de koning vaarwelgezegd) Vervolgens zonden zij aan
Izebel bericht: Nabot is gestenigd, hij is dood. 1 Koningen 21:14
1 Koningen 21:15
Zodra Izebel hoorde, dat Nabot gestenigd en dood was, zei ze tot Achab: Sta op, neem de
wijngaard van de Nabot in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven, want Nabot is niet
meer in leven, maar hij is dood.
1 Koningen 20: 21-25
Toen zei Achab tot Elia: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zei hij: Ik heb u
gevonden, omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN.
Zie, Ik doe onheil over u komen en Ik zal u wegvegen en Ik zal van Achab allen van het
mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israël. Dan zal Ik uw huis gelijk maken aan
dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en aan dat van Basa, de zoon van Achia, wegens de
ergernis die gij hebt verwekt, waardoor gij Israël hebt doen zondigen. En ook aangaande
Izebel heeft de HERE gesproken: de honden zullen Izebel verslinden aan de voorwal van
Jizreël. Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden verslinden, en wie op het
veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden.
Nooit is er iemand geweest, die zich zó verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in
de ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet
2 Koningen 9:7 – Gods Wraak
Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat Ik het bloed van mijn knechten, de
profeten, ja, het bloed van alle knechten des HEREN aan Izebel wreke.
2 Koningen 9:10 – Gods oordeel over Izebel
en Izebel zullen de honden verslinden op de akker te Jizreël, en niemand zal haar begraven.
Toen opende hij de deur en vluchtte weg.
2 Koningen 9:30-37
Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar
hoofd, en zij keek uit het venster. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: Is het wel met
Zimri, de moordenaar van zijn heer? En hij hief zijn gelaat op naar het venster en zei: Wie is
op mijn hand? Wie? En toen twee, drie hovelingen hem aankeken, gebood hij: Werpt haar
naar beneden! En zij wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed rondspatte tegen de
muur en tegen de paarden, en hij vertrapte haar. En hij ging naar binnen, at en dronk.
Daarna zei hij: Ziet toch om naar die vervloekte en begraaft haar, want zij is de dochter van
een koning. Zij gingen heen om haar te begraven, maar vonden van haar niets dan de
schedel, de voeten en de handpalmen.
3
Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zei hij: Dit is het woord, dat de HERE
gesproken heeft door Elia: Op de akker te Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel
verslinden, en het lijk van Izebel zal op de akker te Jizreël zijn als mest op het veld, zodat
men niet kan zeggen: Dit is Izebel.
Izebel in het Nieuwe Testament
Openbaring 2:20-25 - Tyatira
Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en
zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.
En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar
hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik
in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik
de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten
doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg tot u allen, die voorts
te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt
leren kennen: Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik
gekomen ben.
OVERSCHAKELEN NAAR ONTZAGWEKKEND NIEUWS
Samenvatting de Geest van Izebel
Toverij – Manipuleren, intimideren, domineren
Hoererij - Overspel, incest, echtbreuk, sensualiteit en seksualiteit
Afgoderij – religieuze misleiding door valse religie en valse profeten Astarte -Asjeras
Gevolgen – Gods oordeel
Drie jaar droogte ten gevolge van afgoderij
De dood van vele profeten des Heren
De dood van Nabot, de wijngaardenier (nieuwe wijn)
De dood van alle mannelijke nazaten van Achabs huis
De dood van een vruchtbare relatie met God (eunuchen) onvruchtbaarheid
Izebel werd door de honden gegeten en de rest als mest op de akker van Jizreël gegooid
Achab stierf in zijn strijdwagen en de honden likten zijn bloed.
Wie opereren er in de geest van Izebel?
Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn
Politieke leiders (Gideon van Meijerink afgebroken omdat hij vergeleek met WW2)
Zie hier het tegendeel verklaard door holocaust survivors ( www.kla.tv/20269 )
Media (getuige de MSM, censureren van SM zoals, FB, YouTube, Linked-Inn, Twitter, etc.)
Invloedrijke en rijke mensen (Gates, Sorros, Swaab, Bezos, Rothshilds, Rockefellers)
Geestelijke leiders (valse religie)
Wat betekent dit voor onze tijd?
De (medische) politieke leugens over covid-19?
-De onbetrouwbare PCR-test om cijfers op te schalen (angst zaaien)
-Het uithollen van de zorg (van 2200 naar 1100 bedden)
4
-Het weigeren van eerstelijnshulp (hydroxychloroquine, budoniside, Ivermectine)
Zie hier getuigenissen van mensen die zijn genezen met ivermectine etc.
-De contraproductieve maatregelen: thuis-isolatie tot opname en daarna aan beademing,
waarna 85% van de mensen die aan de beademing komen sterven.
-Wie weigert te vaccineren wordt steeds verder gedemoniseerd en geïsoleerd.
Zie het heilloze voorbeeld van Australië: https://youtu.be/_Rw9gIymKD4?t=478
-Getuigenissen van prikslachtoffers - https://www.vaxtestimonies.org/en
Het demoniseren van tegenstanders in de politiek
Vergelijking WW2 belachelijk maken (Gideon van Meijerink)
Zie hier hoe deze dictatuur al in Australië in volle gang is.
Zie een verklaring van overlevende v.d. holocaust – dit is een grotere holocaust
Het bewust achterhouden, verdraaien en liegen over de feiten
Directeur AC-Maastricht verklaart 85% IC zijn gevaccineerden (zelfde cijfers wereldwijd)
Het demoniseren, negeren, doodzwijgen van tegenstanders in de media
Sociale media censuur van alle andere geluiden dan de agenda van “the-great-reset”
Blokkeren, schofferen en isoleren van alle alternatieve informatie
Waarheid wordt leugen genoemd, en leugen waarheid.
Jesaja 5:20
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen
als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
Romans 1:18
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,
Efeze 5:11
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
2 Titus 3:1-5
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen
zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde
voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend
hebben; houd ook dezen op een afstand.
Uitspraken van ‘geestelijke’ leiders – en een bijbels tegenhanger
Het vaccin is een geschenk van God (Ouweneel)
Een teken van Gods voorzienigheid (Andries Knevel)
Vaccinatie is een cadeau van God (Alie Hoek- van Kooten)
Coronavaccin is gave uit de hand van God (Hugo de Jonge)
Zie her het tegendeel https://www.vaxtestimonies.org/en
5
John 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Alleen vaccinatie opent de deur naar normaal samenkomen (Wilkin v.d. Kamp – Vrij zijn)
Er is meer vrijheid na vaccinatie (Hugo de Jonge)
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij –D. Bonhoeffer – Vermoord door de Nazis
Psalm 51:8 - Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene.
Joh. 8:31b - Als gij in mijn woord blijft .. zult gij de waarheid verstaan, en die zal u vrijmaken.
Joh. 8:36 - Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn
Hier een satire/persiflage van wat de Paus zegt. Ik had het zelf bijna voor echt aangezien.
https://www.worldunity.me/paus-zegt-dat-covid-vaccin-nu-vereist-zal-zijn-om-de-hemelbinnen-te-gaan/
En hier een nieuwsbericht van wat de Paus werkelijk heeft gezegd.
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/paus-richt-zich-tot-vaccinweigeraars-vaccinatie-iseen-daad-van-liefde~b2fd0948/
In de kern van de zaak zegt hij: “Vaccinatie is een daad van liefde voor jezelf, voor onze
families en vrienden en voor alle volkeren” Hij heeft dus NIET gezegd dat je het vaccin nodig
hebt om in de hemel te komen. Maar Gods Woord verteld ons wat daar wel voor nodig is.
John 14:6 - Jezus zegt Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
John 10:9-10 - Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en
hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten
en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Openbaring 21:8 - Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel,
die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Openbaring 21:27 - En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en
leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Laten we een voorbeeld nemen aan de kerken van Suriname https://youtu.be/vsjn109vK2A
en de moed van dominee Paul Visser https://youtu.be/se7Pf_NFBF0 die openlijk stelling
durft te nemen tegen dit goddeloze heilloze beleid. En met hen zijn er gelukkig vele anderen.
Ik bid dat we in Nederland ook een vuist kunnen maken om met een stem te spreken.
Australië loopt voorop in de uitvoering van de agenda van de duivel. Zie hier de verklaring
door pastor Steve Cioccolanti met NL-ondertiteling. https://youtu.be/_Rw9gIymKD4?t=478
Mocht deze van YouTube worden verwijderd vind je hem ook hier bij her andere nieuws.
https://hetanderenieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/video_2021-11-02_15-57-23.mp4?_=1
6
1. CLASSIFICATIE:
2. SYMBOLISATIE:
3. DISCRIMINATIE:
4. ONTMENSELIJKING:
5. ORGANISATIE:
6. POLARISATIE:
7. VOORBEREIDING:
8. VERVOLGING:
9. UITROEIING
10. ONTKENNING
➔ 1. CLASSIFICATIE: verdeel mensen in “wij en zij” naar etniciteit, ras, religie of nationaliteit: Duits en Jood,
Hutu en Tutsi.
➔ 2. SYMBOLISATIE: We geven namen of andere symbolen aan de classificaties. We noemen mensen 'Joden'
of 'zigeuners' of onderscheiden ze door kleuren of kleding; en passen de symbolen toe op leden van groepen.
Classificatie en symbolisering zijn universeel menselijk en leiden niet noodzakelijk tot genocide, tenzij ze leiden
tot ontmenselijking. In combinatie met haat kunnen symbolen worden opgedrongen aan onwillige leden van
pariagroepen: de gele ster voor joden onder nazi-heerschappij, enz.
➔ 3. DISCRIMINATIE: Een dominante groep gebruikt de wet, gewoonte en politieke macht om de rechten van
andere groepen te ontkennen. De machteloze groep krijgt misschien geen volledige burgerrechten, stemrecht of
zelfs burgerschap. De dominante groep wordt gedreven door een uitsluitingsideologie die minder machtige
groepen hun rechten zou ontnemen. Het kweekt monopolisering of uitbreiding van de macht door de dominante
groep. Het legitimeert het slachtofferen van zwakkere groepen. Voorstanders van uitsluitingsideologieën zijn vaak
charismatisch, uiten wrok jegens hun volgelingen en krijgen steun van de massa. Voorbeelden hiervan zijn de
Neurenbergse wetten van 1935 in nazi-Duitsland, die joden hun Duitse staatsburgerschap ontnamen en hun
tewerkstelling door de overheid en universiteiten verbood. Ontzegging van het staatsburgerschap aan de
Rohingya-moslimminderheid in Birma is een actueel voorbeeld.
➔ 4. ONTMENSELIJKING: De ene groep ontkent de menselijkheid van de andere groep. Leden
ervan worden gelijkgesteld met dieren, ongedierte, insecten of ziekten. Ontmenselijking overwint de
normale menselijke afkeer van moord. In dit stadium wordt haatpropaganda in print en op haatradio's
gebruikt om de slachtoffergroep te belasteren. De meerderheidsgroep wordt geleerd de andere groep
als minder dan menselijk te beschouwen, en zelfs vreemd aan hun samenleving. Ze zijn
geïndoctrineerd om te geloven dat "we beter af zijn zonder hen." De machteloze groep kan zo
gedepersonaliseerd raken dat ze eigenlijk nummers krijgen in plaats van namen, zoals Joden in de
vernietigingskampen waren. Ze worden gelijkgesteld met vuiligheid, onreinheid en immoraliteit.
Haatdragende taal vult de propaganda van de officiële radio, kranten en toespraken.
➔ 5. ORGANISATIE: Genocide wordt altijd georganiseerd, meestal door de staat, waarbij vaak
milities worden gebruikt om de staatsverantwoordelijkheid te ontkennen. Soms is de organisatie
informeel (Hindoe-menigten geleid door lokale RSS-militanten tijdens de Indiase verdeling) of
gedecentraliseerd (jihadistische terroristische groepen.) Speciale legereenheden of milities worden
vaak getraind en gewapend. Wapens worden door staten en milities gekocht, vaak in strijd met VNwapenembargo's, om genocide te vergemakkelijken. Staten organiseren geheime politie om mensen
die verdacht worden van verzet tegen politieke leiders te bespioneren, te arresteren, te martelen en te
vermoorden. Speciale training wordt gegeven aan moorddadige milities en speciale doodsescaders.
➔ 6. POLARISATIE: Extremisten drijven de groepen uit elkaar. Haatgroepen zenden polariserende
propaganda uit. Motivaties om zich op een groep te richten worden geïndoctrineerd via massamedia.
Wetten kunnen gemengde huwelijken of sociale interactie verbieden. Extremistisch terrorisme richt
7
zich op gematigden, intimideert en legt het centrum het zwijgen op. Gematigden uit de eigen groep
van de daders zijn het best in staat om genocide te stoppen, dus worden ze als eersten gearresteerd
en vermoord. Leiders in gerichte groepen zijn de volgende die worden gearresteerd en vermoord. De
dominante groep neemt noodwetten of -decreten aan die hen totale macht over de beoogde groep
verlenen. De wetten tasten fundamentele burgerrechten en vrijheden aan. Doelgroepen worden
ontwapend om ze onbekwaam te maken tot zelfverdediging en om ervoor te zorgen dat de dominante
groep volledige controle heeft.
➔ 7. VOORBEREIDING: Er worden plannen gemaakt voor genocidale. Leiders van nationale of dadergroepen
plannen de “Endlösung” voor de Joodse, Armeense, Tutsi of andere gerichte groep. Ze gebruiken vaak
eufemismen om hun bedoelingen te verhullen, zoals het verwijzen naar hun doelen als 'etnische zuivering',
'zuivering' of 'terrorismebestrijding'. Ze bouwen legers, kopen wapens en trainen hun troepen en milities. Ze
indoctrineren de bevolking met angst voor de slachtoffergroep. Leiders beweren vaak dat "als we ze niet doden,
ze ons zullen vermoorden", waarbij genocide wordt vermomd als zelfverdediging. Genocide word vermomd als
tegenaanval als er een aanhoudend gewapend conflict of burgeroorlog is. Er is een plotselinge toename van
opruiende retoriek en haatpropaganda met als doel angst voor de andere groep te creëren. Politieke processen
zoals vredesakkoorden die de totale dominantie van de genocidale groep bedreigen of aanstaande verkiezingen
die hen hun greep op de totale macht kunnen kosten, kunnen zelfs genocide veroorzaken.
➔ 8. VERVOLGING: Slachtoffers worden geïdentificeerd en gescheiden vanwege hun etnische of religieuze
identiteit. Er worden dodenlijsten opgesteld. Bij door de staat gesponsorde genocide kunnen leden van
slachtoffergroepen worden gedwongen identificatiesymbolen te dragen (Jodenster). Hun eigendommen worden
vaak onteigend. Soms worden ze zelfs gescheiden in getto's, gedeporteerd naar concentratiekampen of
opgesloten in een door hongersnood geteisterde regio en uitgehongerd. Ze worden opzettelijk beroofd van
hulpbronnen zoals water of voedsel om ze langzaam te vernietigen. Er worden programma's geïmplementeerd
om voortplanting door gedwongen sterilisatie of abortus te voorkomen. Kinderen worden met geweld bij hun
ouders weggehaald. De fundamentele mensenrechten van de slachtoffergroep worden systematisch geschonden
door buitengerechtelijke executies, marteling en gedwongen verplaatsing. Genocide slachtingen beginnen. Het
zijn daden van genocide omdat ze opzettelijk een deel van een groep vernietigen. De daders kijken of dergelijke
bloedbaden internationale reacties krijgen. Zo niet, dan realiseren ze zich dat de internationale gemeenschap
slechts passieve toeschouwers zijn, die een nieuwe genocide zal toestaan.
➔ 9. UITROEIING begint, en wordt al snel de massamoord die wettelijk "genocide" wordt genoemd. Het is
"uitroeiing" voor de moordenaars omdat ze niet geloven dat hun slachtoffers volledig menselijk zijn. Wanneer het
wordt gesponsord door de staat, werken de strijdkrachten vaak samen met milities om de moorden te plegen.
Soms resulteert de genocide in wraakmoorden door groepen tegen elkaar, waardoor de neerwaartse
draaikolkachtige cyclus van bilaterale genocide ontstaat (zoals in Burundi). Genocidedaden laten zien hoe
ontmenselijkt de slachtoffers zijn geworden. Reeds dode lichamen zijn uiteengereten; verkrachting wordt gebruikt
als een oorlogsinstrument om de andere groep genetisch te veranderen en uit te roeien. Vernietiging van
culturele en religieuze eigendommen wordt gebruikt om het bestaan van de groep uit de geschiedenis te
vernietigen. Het tijdperk van de "totale oorlog" begon in de Tweede Wereldoorlog. Brandbommen maakten geen
onderscheid tussen burgers en niet-strijders. De burgeroorlogen die uitbraken na het einde van de Koude Oorlog
hebben ook geen onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders. Ze leiden tot wijdverbreide oorlogsmisdaden.
Massale verkrachtingen van vrouwen en meisjes zijn een kenmerk geworden van alle moderne genociden. Bij
sommige genociden worden alle mannen van strijdbare leeftijd vermoord. Bij totale genociden worden alle leden
van de beoogde groep uitgeroeid.
➔ 10. ONTKENNING is de laatste fase die de hele tijd duurt en altijd volgt op genocide. Het is een van de
zekerste indicatoren van verdere genociden. De daders van genocide graven de massagraven op, verbranden de
lichamen, proberen het bewijsmateriaal te verdoezelen en de getuigen te intimideren. Ze ontkennen dat ze
misdaden hebben begaan en geven de slachtoffers vaak de schuld van wat er is gebeurd. Ze blokkeren
onderzoeken naar de misdaden en blijven regeren totdat ze met geweld uit de macht worden verdreven, wanneer
ze in ballingschap vluchten. Daar blijven ze straffeloos, zoals Pol Pot of Idi Amin, tenzij ze worden opgepakt en
een tribunaal wordt opgericht om ze te berechten.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!