De Wachter 42 – Ik zal u nooit verlaten!

Play Video

Niemand is zo'n trouwe vriend als onze Jezus. Hij zal ons NOOIT verlaten of begeven. Je vrouw, je kinderen, je vrienden, je geld, je gezondheid, je werk..., je kunt het allemaal verliezen. En dat is pijnlijk en moeilijk en dat wens ik niemand toe. Maar toch gebeurd het. Is het niet opzettelijk, dan ontvallen ons geliefden door de dood. Maar het goede nieuws is: Jezus zal ons nooit verlaten. Integendeel, Hij blijft bij ons tot het einde der wereld. Tot op het allerlaatst. "Tot het bittere eind" zeggen ze wel eens. Maar dit is geen bitter einde. Dit is een zoet en heerlijk nieuw begin, want Hij dan zullen we voor altij bij Hem zijn. Laten we daarom trouw zijn, en Zijn nabijheid zoeken, laten we sterk aandringen bij Hem om bij ons binnen te komen, laten we als Elisa zeggen: Zo waar de Here leeft, Ik zal u niet verlaten! Uiteindelijk zal die trouw beloond worden door de Heer. want het allerbeste komt nog. Laat je inspireren, bemoedigen en troosten door deze hoopvolle boodschap van Gods eeuwige liefde.

VERLATEN - 139x in NBG en 178x in de SV

Joshua 1:5 - God is met Jozua (God is met ons stond op onze guldens)
Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

Jeremia 2:13 - God verlaten is niet goed
Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

Deuteronomium 20:8 - Vrijheid om het leger te verlaten
Verder zullen de leiders zeggen: Wie is bevreesd en week van hart? Hij mag heengaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet versmelte zoals het zijne.

Richteren 7:2-3 - Vrijheid om het leger te verlaten
En de HERE zei tot Gideon: Er is te veel krijgsvolk bij u dan dat Ik Midjan in hun macht zou geven; anders zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen, zeggende: mijn eigen hand heeft mij verlost. Nu dan, roep ten aanhoren van het volk: wie bang is en beeft, kere terug en sluipe weg van het gebergte Gilead. Toen keerden er tweeëntwintigduizend van het krijgsvolk terug en er bleven tienduizend over.

2 Kings 2:2 - God zelf biedt ons de mogelijkheid hem te verlaten
Elia zei tot Elisa: Blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar Betel gezonden. Maar Elisa zei: Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop gingen zij naar Betel.
2 Kings 2:4
Elia zei tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho.
2 Kings 2:6
Elia zei tot hem: Blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: Zo waar de HERE leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder.

Mattheus 27:46, Mark 15:34 (Psalm 22:2) Ook Jezus wist wat het was om te worden verlaten
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Lukas 24:28-29
En zij naderden het dorp, waar zij heengingen, en Hij deed, alsof Hij verder zou gaan.
En zij drongen sterk bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En Hij ging binnen om bij hen te blijven.

Johannes 6:60-66
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zei tot hen: Geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af, keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Johannes 6:67-69
Jezus zei dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods.

2 Timotheüs 4:10
Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.

2 Timothy 4:16-18
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten - het worde hun niet toegerekend; doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Hebreeën 13:5
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Matthew 28:20
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Waarom verlaten mensen Jezus?

 • Uit angst voor afwijzing van familie en vrienden (Petrus)
  Petrus verried Jezus uit angst (Jezus verliet hem niet, maar herstelde Petrus)
 • Uit angst om alleen te komen staan, dat vrienden ons verlaten.
  Onze angst moet niet zijn dat mensen weglopen, maar dat Jezus wegloopt
  Onze angst moet niet zijn dat mensen niet komen, maar dat Jezus niet komt.
 • Uit liefde voor de wereld (Demas)
 • Omdat je niet krijgt wat je ervan verwachtte (positie, prestige, power)
 • Ze willen niet geïdentificeerd worden met “wappies”, “melaatsen”, “rebellen”.

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt?
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer (2x).

De verloren zien verliet zijn vaders huis, maar de vader verliet nooit zijn zoon
Toen zijn vermogen was verdwenen, waren ook zijn vrienden verdwenen
Als je sterft, gaat er niemand met je mee, behalve Jezus

Jeremia 1:17-19
Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken. En Ik, zie Ik zelf stel u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het gehele land, tegen de koningen van Juda, zijn vorsten, zijn priesters en het volk des lands; al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te bevrijden.

Leer om alleen te staan, in Zijn nabijheid.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!