Romeinen 13:1 onderwerping aan gezagsdragers/overheid? Geschreven door Retse Talsma

Romeinen 13:1 onderwerping aan gezagsdragers/overheid:

Lees in de context van het onderwerpen/volgen van de overheid ook 1 Petr 2: 13 en Titus 3: 1. Wat hier in Rom 13 wordt bedoeld, is dat de overheid door God is ingesteld. God draagt het bestuur van een land over aan gezagdragers zoals, ministers, presidenten, maar ook aan ambtenaren, enz.. De overheid dient goed voor de bevolking te zorgen en hoort te waarborgen dat er eerlijke rechtspraak is.

Letterlijk staat er dat de overheid “dienares is, u ten goede”… Dienares: ze is dus dienend! En dat is heel wat anders dan dat ze via het juk mensen “het kwade” oplegt. Vanuit dat dienaar-schap en wetgever-schap heeft de overheid regels en richtlijnen opgesteld. Net zoals God het volk Israël de 10- geboden heeft gegeven. Zo heeft onze overheid burgerwetten ingesteld. Wetten die ons moeten helpen in het leven van alle dag.

Niet om te beperken maar om te beschermen en richting te geven naar het “goede”! Van oudsher ontlenen de Nederlandse burgerwetten zich nog aan vele richtlijnen vanuit de Bijbel (denk bijvoorbeeld aan de 10 geboden) maar dat wordt wel steeds minder helaas (denk daarbij aan de wetgeving rondom euthanasie en abortus… Zelfs partijen die zich christelijk noemen legitimeren deze….).

Christenen worden dus opgeroepen om zich te onderwerpen aan dit “burgerlijk gezag”. Dus aan de burgerwetten van het land. Doe je dat niet dan kan een boete of andere sanctie volgen. Het gezag van de overheid heeft echter wel zijn “grenzen”…. Naast trouw aan de overheid wordt van Christenen namelijk óók trouw aan Christus gevraagd. Christus is het Hoofd van de Gemeente en daarmee het Hoofd van de Kerk.

Christus gaat over het gezag in de Kerk, in Zijn Gemeente!! Christus is immers de Koning der Koningen. Volgens Jes. 9: 5 rust zelfs de heerschappij op Zijn schouders. Hij is een soevereine God (lees daartoe de volgende teksten: Joh 19: 11; Ef 1:22; Ef 5: 23; Kol 1: 18; 1 Tim 6: 15; 1 Pet 5: 4; Op 17: 14 en Op 19: 16).

De overheid heeft dus geen gezag over de Kerk wanneer het de Bijbelse-leer, de Bijbelse-praktijk en het Bijbelse-bestuur betreft. In talloze landen wordt het Christenen verboden om de Bijbel te lezen of zelfs te bezitten; of het wordt hun verboden om te zingen, of om samen te komen, of om dicht bij elkaar te zijn en elkaar te begroeten met een “broederlijke kus”. Zelfs een hand op de schouder of naast iemand staan die in nood is, wordt verboden.

Let dus in deze context wat er momenteel gaande is…… Dit zijn beperkingen die de Nederlandse overheid oplegt/adviseert welke betrekking hebben op het terrein van het Kerkelijke-gezag. Dat Kerkelijke-gezag is door God overgedragen aan voorgangers, oudsten, pastors en andere kerkleiders (lees Hebr 13: 17). Zij zijn het die bijvoorbeeld over de inhoud van de liturgie gaan en bepalen wat wel en wat niet in het kerk-gebouw plaatsvindt. Uiteraard met goed en gezond verstand waarbij ook de burgerwetten gelden.

Wanneer de trouw aan de overheid in conflict komt met de trouw aan Christus, dan is de trouw aan Christus altijd belangrijker. In die gevallen zullen we als Christenen dan dienen te kiezen voor Christus en Zijn leer! Dat kan dus leiden tot ongehoorzaamheid aan de overheid en uiteindelijk tot vervolging. Micha 2 is een goed voorbeeld. Hier wordt aangegeven: – dat er onrecht en kwaad wordt uitgewerkt omdat zij daartoe bij machte zijn (die “zij” dat zijn dus de verkeerde machthebbers!).

– Zij begeren akkers en huizen en roven deze.
– Ze onderdrukken en nemen erfelijk bezit.
– Zij brengen een kwade tijd”.

Poeh….. Dit gedeelte van Micha lijkt een belangrijke boodschap voor deze tijd te zijn!! Micha 2 is gericht op het volk Israël, maar wat hier vermeld staat komt óók overeen met wat de huidige “globalisten” van het “World Economic Forum”, voor ogen hebben: een nieuwe wereldorde waar o.a.: – alle bezit van mensen (dus ook van het volk Israël….) is weggenomen (ze roven en pakken het erfelijke bezit af…). – Iedereen een zgn. “basisinkomen” krijgt en iedereen gelukkig zal zijn; althans dat is wat de opstellers van dit plan beloven….. – Ondertussen willen ze de controle krijgen over alle mensen op aarde (dat is de kwade tijd die ze zullen brengen….).

Geloof mij echter niet klakkeloos, maar onderzoek zelf maar eens wat er op de site van het WEF staat…. Wanneer je echter de moeite neemt om je daar wat meer in te verdiepen, dan zal je ontdekken dat dit plan van het WEF een opmaat lijkt te zijn naar de periode waarin de antichrist de macht over Israël en zelfs over de hele aarde zal uitvoeren en waarbij hij ieder mens zal verplichten het “teken van het beest” te aanvaarden waarmee men dan alleen nog kan kopen en verkopen.

Lees Op 13: 15-18. Opnieuw Micha 2 en dan vanuit het “volgen als Christen van zo’n overheid”…..: Een overheid die onderdrukt is NIET wat God wil en wat Zijn bedoeling is. In plaats daarvan voorzegt God in vers 12 -13 “dat Hij mensen zal samenbrengen. De “Doorbreker” trekt voor hen uit. Niet de overheid is de koning, maar Koning Jezus gaat voor hen uit. Letterlijk staat er: ”De Here gaat aan de spits!” Voor Israël zal dit letterlijk plaatsvinden zoals in Zach 14: 1-5 is vermeld. Daarna zal Jezus hun Koning zijn in het Messiaanse-Rijk. De Bijbel kent meer geschiedenissen waar heel expliciet gelovigen juist NIET de wet of de bepaling van de koning of de overheid hebben gevolgd, maar hebben gedaan wat God hen opdroeg: – Ex 1: 17. Kraamvrouwen in Egypte die tegen het bevel van de farao toch de jongetjes in leven lieten. – Ex 4 tm 14. Mozes leidt het volk van de Israëlieten uit Egypte zeer tegen de zin en het bevel in van Farao.

– Joz 2: 6. Rachab verbergt de verspieders en laat hen ontvluchten.
– Dan 1: 8. Daniël en zijn drie vrienden wilden zich niet besmetten met het eten van de koning en weigeren het eten van Nebukadnessar.
– Dan 3: De drie vrienden weigeren te buigen voor het beeld van Nebukadnessar.
– Dan 6: Daniël knielt drie maal daags (zichtbaar) zijn knieën voor God de Allerhoogste terwijl Darius de koning had bevolen dat iedereen alleen hem mocht aanbidden.
– Esther 4: 16 en Esther 5: 2. Esther gaat ongevraagd, en dat is tegen de wet van de koning in, toch naar de koning om voor haar volk te pleiten…..
– Matth 2: 8 – 12. De wijzen uit het oosten gaan een andere route terug om Herodes te ontlopen die hen had bevolen bij hem terug te komen als ze Jezus hadden gevonden.
– Jezus die vele malen de wet van de farizeeën overtreedt door op de sabbat “goed te doen”. Lees verschillende geschiedenissen in de evangeliën.

Moraal is dat je dus niet zo maar een tekst als die van Romeinen 13 kunt gebruiken om daarmee Christenen te allen tijde te “verplichten” om een overheid te gehoorzamen. Dat ligt echt veel genuanceerder en vereist verder onderzoek. Wat te denken van totalitaire regimes….. Dat zijn overheden waar totale controle over de bevolking wordt uitgeoefend en waar elk
ander geluid dan dat wat de overheid welgevallig is wordt verboden; in zo’n regime ligt ook de macht en controle van de media bij de overheid; alleen het geluid van de overheid mag worden doorgegeven.

Elk ander geluid is verboden en wordt weg-gecensureerd. Hoe vervelend dat ook klinkt en hoe schokkend wellicht als je de ogen daar voor open gaan: dat lijkt momenteel in Nederland en in bijna alle landen van Europa en ook ver daar buiten, het geval te zijn. Bepaal op grond van voorgaande zelf of dat momenteel gebeurt….. En toon respect voor mede-gelovigen die op grond van de profetieën ontwikkelingen in Nederland en in de wereld zien gebeuren welke reeds duizenden jaren geleden in de Bijbel zijn voorspeld. Zet deze broeders en zusters niet weg als “complotdenkers”.

Frame ze niet in het foute-hokje….. Misschien zien juist zij wel het duistere complot van satan; de overste van deze wereld die beseft dat zijn tijd slechts kort is en die daarom met volle kracht probeert om de Gemeente van God te verdelen en te vernietigen. Hou je vooral vast aan Gods Woord; dat Woord is rijk en veel meer dan één enkel vers! Vraag God om leugen en waarheid van elkaar te onderscheiden en doe vooral zelf onderzoek. Ik wens een ieder Gods zegen in deze zoektocht en in deze verwarrende tijd.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!