het ABC voor onze redding en onze gezegende Hoop!

Het  ABC voor onze redding !

Volgens de Bijbel zijn wij allen zondaars en de prijs van de zonde is de dood. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis  van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,zult u zeker sterven. (Genesis 2:16, 17) Adam en Eva aten toch van de boom, waarvan God had gezegd dat zij daarvan niet eten mochten en daarmee zondigden zij tegen God. Omdat wij van Adam en Eva afstammen, hebben wij hun zondige natuur geërfd.

Maar, er is goede hoop: God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd om voor de zonden van de mens te sterven. Jezus Christus is voor onze
zonden gestorven aan het kruis in Golgotha en door Zijn Bloed heeft Hij voor de zonden van de mens en de gehele mensheid onze straf betaald! Hoe kunt u gered worden door het Bloed van Jezus Christus ? Heel eenvoudig …….

A: Admit you’re a sinner:
Vertaling: Accepteer en beken dat u een zondaar bent. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. (Romeinen 3:10) Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23) Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

B: Believe Jezus is Lord:
Vertaling: Geloof dat Jezus Heer (God de Zoon) is, dat Hij is gestorven voor uw zonden, en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid (Romeinen 10:9 en 10)

C: Call upon His Name:
Vertaling: Roep Zijn Naam aan. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden (Romeinen 10:13) Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeziërs 2:8 en 9)

Onze gezegende Hoop: 

Het is tijd om een keuze te maken – het is later dan u denkt ! In de Bijbel staat dat er een generatie is, waarvan het grote deel van gelovigen niet zal sterven, maar zal worden opgenomen in de Hemel.

1 Thessalonicen 4:13-18: 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aarstengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden!

Het lijkt erop dat de tijd nu is aangebroken:

God houdt van u en Hij roept u ! Openbaring 3:20-21 20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Openbaring 22:20-21
20. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus ! 21. De genade van onze Heere Jezus Chri

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!